26 哈洛 | Harry F. Harlow

26 哈洛 | Harry F. Harlow

 Harry F. Harlow 哈洛 1905—1981

  英国比较心理学家,早期研究灵长类动物的问题解决和辩别反应学习,其后用学习定势的训练方法比较灵长类和其它动物的智力水平。曾荣获国家科学奖,1951年当选为国家科学院院士,1958年当选为美国心理学会主席,1960年获美国心理学会颁发的杰出科学贡献奖。

分类 » 心理学 » 心理学百家 » » 26 哈洛 | Harry F. Harlow
路径 » 心理学 » 心理学百家 » 26 哈洛 | Harry F. Harlow